Προβλήματα σχετικά με τη διεκπεραίωση υποθέσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων

Στην αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας διόρθωσης ή επιστροφής προστίμων σε περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων λόγω καθυστέρησης έκδοσης της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής ΝΔ Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη ύστερα από πολλές παρατάσεις για την υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 σχεδιάζεται εκ νέου παράταση με νέα καταληκτική ημερομηνία την 08.05.2017, ενώ η επίμαχη Υπουργική Απόφαση που δύναται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση και μόνο του Ν. 4178/2013 δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική ΥΑ, πότε προβλέπεται να εκδοθεί και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επισπευστούν οι διαδικασίες ώστε να μη θίγονται οι δικαιούχοι δεδομένης και της οικονομικής κρίσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: Προβλήματα σχετικά με τη διεκπεραίωση υποθέσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων

Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη, έχει διαπιστωθεί σχετική αδυναμία στην εφαρμογή της διαδικασίας διόρθωσης ή επιστροφής προστίμων σε περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων λόγω σχετικής καθυστέρησης έκδοσης της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης όπως προβλέπεται από τη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4178/2013.

Σύμφωνα με το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α’/08.08.2013) δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς στις διατάξεις του και των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.09.2011). Επιπλέον με την υπ’ αριθμ. 2254/30.08.2013 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2184/Β’/05.09.2013) καθορίστηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Ν. 4178/2013 και για τις δηλώσεις του N. 4014/2011. Ακόμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2013 οικ. 54373/01-10-2013 Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4178/2013 όπου ρητώς αναφέρεται ότι: «Για τις ολοκληρωμένες πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και έχει περαιωθεί η διαδικασία αυτομάτως ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4178/2013.»

«Ειδικότερα, για πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια και έχει καταβληθεί και το σύνολο του προστίμου, κατ’ αρχάς, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου ή και αυτομάτως, εκδίδεται πράξη υπαγωγής κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4178/2013. Σε περιπτώσεις όπου από την μεταφορά των στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το νέο νόμο είναι μεγαλύτερο από αυτό της ολοκληρωμένης πράξης υπαγωγής δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και εκδίδεται βεβαίωση πράξης ολοκλήρωσης της υπαγωγής σύμφωνα με το ποσό που έχει υπολογιστεί και καταβληθεί. Προσεχώς με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής…..»

Ύστερα από πολλές παρατάσεις για την υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 σχεδιάζεται εκ νέου παράταση με νέα καταληκτική ημερομηνία την 08.05.2017, ενώ η επίμαχη Υπουργική Απόφαση που δύναται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση και μόνο του Ν. 4178/2013 δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4178/2013;

Πότε αναμένεται να εκδοθεί;

Υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης και η δυνατότητα επίσπευσης των σχετικών πόρων στους δικαιούχους δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των αλλεπάλληλων παρατάσεων της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις του σχετικού νόμου; Αν ναι, με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτό;”

thebest.gr

Σχολιάστε το άρθρο...

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.